Knjigovodstveni Biro Novi Sad

Knjigovodstveni Biro Novi Sad

knjigovodstveni-biro-novi-sad

Knjigovodstvene i racunovodstvene usluge .U nasem knjigovodstvenom birou mozete dobiti sve potrebne usluge kao i savete za Vase malo ili veliko preduzece, kao i samostalne trgovinske i ugostiteljske radnje, proizvodne delatnosti. Knjigovodstveni biro vodi strucno osoblje sa odgovarajucim licencama. Precizno, profesionalno, kvalitetno obavljanje usluga, prilagodjavamo specificnosti svakom pojedinacnom klijentu kom nudimo svoje usluge.

Knjigovodstveni biro vec citavu DECENIJU vrsi knjigovodstvene i racunovodstvene usluge za velika, srednja i mala preduzeca. U nasem KNJIGOVODSTVENOM BIROU docekace Vas ljubazno osoblje, profesionalno orijentisano i iskusno u domenu knjigovodstvenih usluga. Knjigovodstveni biro vodi strucno osoblje koje knjigovodstvo poznaju do detalja!

Knjigovodstveni Biro

KNJIGOVODSTVO ­ je oblik privredne evidencije o stanju i kretanju imovine,kapitala, obaveza ,prihoda,rashoda i finansijskog rezultata preduzeca u skladu sa zakonom o racunovodstvu, racunovodstvenim standardima i aktima preduzeca. Knjigovodstvo evidentira samo poslovne dogadjaje koji se mogu iskazati vrednosno.RACUNOVODSTVO je siri pojam posto obuhvata ­ knjigovodstvo,plan i analizu i racunovodstvenu kontrolu- Knjigovodstveni Biro- Principi urednog knjigovodstva su : Knjigovodstveni biro Novi Sad❖ knjigovodstvo mora da bude jasno i pregledno tj. ne dozvoljava se nikakvo prepravljanje,ne smeju da postoje prazni prostori izmedju knjizenja i knjige moraju da budu tekuce numerisane;❖ nijedan poslovni dogadjaj ne moze ostati neproknjizen; ❖ nijedno knjizenje se ne sme izvrsiti bez dokumenta;❖ dokumenti se moraju tekuce numerisati i odlagati;❖ svi iznosi u knjigovodstvu se moraju unositi u domacoj valuti (u dinarima); Osnovni poslovni izvestaji u knjigovodstvu su :❖ BILANS STANJA❖ BILANS USPEHA

Knjigovodja Novi Sad

Bilans stanja sluzi da prikaze strukturu imovine (sredstava) i vlasnistva (izvora sredstava) na odredjeni dan. Sastoji se od aktive i pasive. U aktivi se iskazuje imovina (sredstva) tj. ono cime preduzece raspolaze u odredjenom trenutku. U pasivi se iskazuje vlasnistvo nad imovinom tj. izvori sredstava. U nastavku dajemo pretpostavljeni bilans stanja za preduzece : Imovina – aktiva Vlasnistvo ­ pasiva1.oprema 100.000,002.potrazivanja 10.000,003.tekuci racun 40.000,001. kapital 130.000,002.obaveze 20.000,00UKUPNO 150.000,00 UKUPNO 150.000,00 Sva imovina koja se iskazuje u aktivi se moze podeliti na tri kategorije : stvari,novac i prava. U nasem primeru "oprema" predstavlja stvari,"tekuci racun" predstavlja novac,a "potrazivanja" od duznika predstavljaju prava.Knjigovodstveni biro Novi Sad. Sve kategorije aktive se mogu pretvoriti u novac i to : oprema preko prodaje a potrazivanja preko naplate. U pasivi se iskazuje vlasnistvo nad imovinom tj. izvori sredstava. Ona se moze podeliti na dve kategorije : kapital (neto imovina) koji pokazuje koliki deo aktive pripada preduzecu i obaveze koje pokazuju koliki deo aktive pripada subjektima izvan preduzeca.Pri tome treba naglasiti da se ne mogu dovoditi u vezu odredjene pozicije pasive sa odredjenim pozicijama aktive jer se struktura aktive menja svakodnevno : knjigovodja novi sad, novac se trosi za kupovinu svega sto je neophodno za proizvodnju npr. materijal,materijal se dalje trosi u procesu proizvodnje i po zavrsetku proizvodnje preduzece raspolaze sa gotovim proizvodima,gotovi proizvodi se prodaju i nastaju potrazivanja od kupaca a kad kupci plate svoj dug, preduzece raspolaze novcem koji se ponovo trosi na nabavku...

Knjigovodstvena agencija Novi Sad

Posto aktiva predstavlja sredstva kojima preduzece raspolaze a pasiva izvore tih istih sredstava,postoji stalna ravnoteza izmedju aktive i pasive tj.AKTIVA = PASIVA Postoje pravila (redosled) po kojima se pozicije upisuju u aktivu i pasivu, od kojih se najcesce primenjuju dva

Knjigovodstveni Biro Novi Sad

Posto aktiva predstavlja sredstva kojima preduzece raspolaze a pasiva izvore tih istih sredstava,postoji stalna ravnoteza izmedju aktive i pasive tj.AKTIVA = PASIVA Postoje pravila (redosled) po kojima se pozicije upisuju u aktivu i pasivu, od kojih se najcesce primenjuju dva :❖ u aktivi se pozicije slazu po rastucoj likvidnosti a u pasivi po opadajucoj rocnosti❖ u aktivi se pozicije slazu po opadajućoj likvidnosti a u pasivi po rastućoj rocnosti U nasem primeru je korisćen prvi metod tj. prvo su upisane stvari koje se sporo pretvaraju u novac (oprema),zatim su prikazana potrazivanja koja se brze pretvaraju u novac,a sam novac(tekuci racun) je prikazan poslednji kao najlikvidniji. U pasivi je prvo prikazan kapital koji ima neogranicen rok dospeca jer predstavlja obavezu prema osnivacima preduzeca knjigovodstveni biro novi sad, koja se isplacuje samo izuzetno (prilikom prestanka preduzeca, povlacenja uloga kod drustva sa ogranicenom odgovornoscu...),dok su posle prikazane obaveze koje brze dospevaju za isplatu, knjigovodja novi sad.

ANALIZA FINANSIJSKOG POLOŽAJA

Finansijski položaj preduzeća je uslovljen: obimom i strukturom sredstava i izvora koji su prikazani u bilansu stanja. Analizu finansijskog položaja preduzeća moguće je vršiti: primjenom racio brojeva ili primjenom metode presijecanja bilansa. Analiza finansijskog položaja preduzeća se zasniva na: analizi sastava sredstava i kapitala i komparaciji njihovih odnosa sa aspekta: raspoloživosti, vremenske vezanosti i vlasništva. Analiza sastava sredstava bavi se analizom obima, strukture i dinamike poslovnih sredstava Zadatak joj je da izvede konstatacije o odnosu izmedju stalnih i tekućih sredstava, u statici i dinamici, i iskaže sud o normali tih odnosa U slučajevima kada visoko učešće stalnih sredstava u poslovnim sredstvima prati visoko učešće sopstvenog kapitala u strukturi pasive mali je rizik ostvarenja dobitka, povoljan je finansijski položaj preduzeća. Kada bi takvo preduzeće bilo finansirano visokim pozajmljenim kapitalom imalo bi visoke troškove finansiranja i visoki finansijski i poslovni rizik

ANALIZA STRUKTURE KAPITALA

Za izvodjenje suda o finansijskom položaju preduzeća neophodno je sagledati i strukturu kapitala. Finansijski položaj preduzeća determiniše struktura izvora finansiranja preduzeća (struktura kapitala) posmatrana sa vlasničkog i vremenskog aspekta. Kapital posmatran sa vlasničkog aspekta dijeli se na sopstveni i pozajmljeni. Struktura kapitala posmatra se preko pokazatelja sigurnosti, samostalnosti i zaduženosti, čija je sadržina prikazana u prethodnim izlaganjima. Sopstveni izvori čine preduzeće finansijski nezavisnim i samostalnim. Poslovanje pomoću sopstvenog kapitala pretpostavka je uspješnosti poslovanja. Pozajmljeni kapital predstavlja tudje vlasništvo, koje se mora povjeriocu vratiti uz odgovarajuću kamatu U principu manji stepen zaduženosti izraz je veće finansijske sigurnosti i samostalnosti. Struktura odnosa izmeđju sopstvenog i tudjeg kapitala znatno je uslovljena poslovnim rizikom.


Knjigovodstvo podrazumeva evidentiranje finansijskih transakcija. Ujedno, prethodna rečenica bila bi i najkraća definicija ovog pojma. Pojam računovodstvo je širi pojam od pojma knjigovodstvo i podrazumeva sistematsko prikupljanje, razvoj i analizu informacija o finansijskom stanju jedne organizacije. Te informacije je moguće koristiti i iskoristiti za različite svrhe. Poslodavcima preduzeća one omogućavaju planiranje i kontrolu finansijskih operacija i transakcija, analizu ekonomskog stanja organizacije ili preduzeća u cilju donošenja adekvatnih poslovnih odluka. Državnim organima te informacije pomažu prilikom određivanja visine poreza koju preduzeće treba da plati državi. itd. Računovodstvo se kao sistem sastoji iz:  Knjigovodstva  Računovodstvenog planiranja  Računovodstvene analize  Računovodstvene kontrole i  Računovodstvenog informisanja Poslovne knjige vode knjigovođe prema knjigovodstvenim načelima, standardima i pravilima knjigovodstvene strukture. Zadaci knjigovodstva:  prikupljanje podataka o promenama u poslovanju preduzetnika i to na temelju verodostojnih knjigovodstvenih dokumenata  upisivanje u poslovne knjige svih nastalih promena koje se tiču imovine, kapitala, rashoda, prihoda i dobiti, hronološkim redom.  utvrđivanje poslovnog rezultata praćenjem ukupnog poslovanja preduzetnika, nadzorom i određivanjem odgovornosti za nastale rashode u odnosu prema ostvarenim prihodima  pružanje uvida poslodavcima i vlasnicima kapitala u poslovne procese i finansijske tokove kao optimalne podloge za upravljanje, odlučivanje i izveštavanje  osiguranje potrebnih podataka za izradu kalkulacije cene, troškova kupovine i nabavke materijala, robe, usluga, dugotrajne imovine

sastavljanje temeljnih finansijskih izveštaja pomoću knjigovodstvenih informacija Knjigovodstvo se dalje deli na prosto i dvojno knjigovodstvo. Drugačije rečeno, poslovne knjige mogu da se vode po sistemu / principu prostog i dvojnog knjigovodstva. 1. Prosto knjigovodstvo (vodi se na način propisan Zakonom o porezu na dohodak gređana) 2. Dvojno knjigovodstvo (Vodi se na način propisan Zakonom o računovodstvu i reviziji) Principi vođenja poslovnih knjiga po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva zasnivaju se na istim načelima i za koji god model da se odlučite (pod uslovom da uopšte možete da birate), dobijate isti rezultat poslovanja. Razlika je u načinu iskazivanja po vrstama troškova i vrstama prihoda. Kod pravnih lica (privredna društva – preduzeća) poslovne knjige se vode isključivo po principu dvojnog knjigovodstva dok preduzetnici (fizička lica koja obavljaju delatnost – radnje, agencije...) poslovne knjige vode po principu prostog knjigovodstva. To je najčešći, gotovo podrazumevan način vođenja poslovnih knjiga preduzetnicima ali, ukoliko je drugačije, dužni su da na početku poslovne godine, ili na početku poslovanja, o tome obaveste Agenciju za privredne registre. Budući da ovaj program podrazumeva obuku iz prostog knjigovodstva, njemu će i u ovom definisanju pojmova biti posvećena veća pažnja. VAŽNO je napomenuti da preduzetnici mogu da izaberu princip po kome će voditi svoje poslovne knjige (o čemu je potrebno obavestiti službu finansijskih izveštaja i boniteta APR - a) dok preduzeća i još neki retki i specifični oblici preduzetnika (ortačke radnje ) MORAJU da vode svoje poslovne knjige po principu dvojnog knjigovodstva. PREDUZETNIŠTVO Pojmovi „ Preduzetnik “ i „ Preduzetništvo “ su višesmisleni i generalno se odnose na onoga (preduzetnik) ko je spreman da preuzme novčani rizik i da se upusti u akciju pravljenja profita... Međutim, u smislu Zakona, Preduzetnik je „fizičko lice koje obavlja delatnost“ (za razliku od preduzeća koje je „pravno lice“). Preduzetništvo se često tumači i kao umeće obrtanja i stvaranja profita što je tačno. Međutim, u smislu Zakona i duhu jezika, Preduzetništvo je ono čime se bavi „fizičko lice koje obavlja delatnost“. Stoga, definišemo smisao pojmova „ Preduzetnik “ i „ Preduzetništvo “ u toku ove obuke i naglašavamo da ih ubuduće koristimo isključivo u smislu Zakona.


Servis Racunara Novi Sad INPUT

SERVIS RACUNARA INPUT iz Novog Sada je servis sa decenijskim iskustvom u oblasti popravke i odrzavanja racunara i laptopova. Servis Vam nudi veoma povoljne cene usluga, brzinu dijagnostike i popravke kvara na racunaru. Nudimo Vam usluge ; Instalacije Windowsa na racunaru, ciscenje virusa sa kompjutera, ciscenje racunara od prasine, zamenu termalne paste na procesorima, zamenu losih kondenzatora na maticnim plocama. Takodje, vrsimo i servis laptopova, ciscenje laptopa od prasine, servis ili zamenu kulera, zamenu tastature na laptopu itd... Servis se nalazi na adresi: Brace Jovandic 9. Za detaljnije informacije, posetite nas sajt: >>>> Servis Racunara Novi Sad


PORESKA UPRAVA Poreska uprava Republike Srbije je organ državne uprave, koji obavlja poslove utvrđivanja, kontrole i naplate javnih prihoda. Knjigovodstvo Sta je knjigovodstvo? Evidentiranje poslovnih, finansijskih promena naziva se knjigovodstvo. Pod takvim promenama, podrazumevaju se prihodi i rashodi od strane pravnog ili fizičkog lica, kupovina, prodaja, razne druge poslovne promene. Knjigovodstvo bi trebalo da obavlja knjigovodja, stručno lice zaposlen u nekoj profesionalnoj knjigovodstvenoj agenciji. Knjigovodstvo i računovodstvo su dva različita pojma, i iz tog razloga ih ne treba mešati. Računovodstvo obavljaju profesionalne računovodje, koji koriste razne izveštaje i knjigovodstvene podatke da bi obavili svoj posao. Postoje dve metode po kojima se mogu evidentirati finansijske promene. To su prosto knjigovodstvo, i dvojno knjigovodstvo. Bilo koja finansijska promena se mora proknjižiti. Stručno lice koje beleži sve finansijske promene na dan njihovog nastanka, naziva se knjigovodja. Knjigovodja prati sve knjigovodstvene isprave, a to su dnevni izveštaji banke, ulazne i izlazne fakture, svi obračuni i odluke poslovanja i glavne i pomoćne blagajne. Svi finansijski izveštaji se podnose nadležnim državnim institucijama do zakonski utvrdjenog datuma. Nadležnost Poreske uprave je da: 1. vrši registraciju poreskih obveznika dodeljivanjem PIB i vodi jedinstven registar poreskih obveznika ; 2. vrši utvrđivanje poreza u skladu sa zakonom ; 3. vrši poresku kontrolu u skladu sa zakonom ; 4. vrši redovnu i prinudnu naplatu poreza i sporednih poreskih davanja; 5. otkriva poreska krivična dela i njihove izvršioce i u vezi sa tim preduzima zakonom propisane mere ; 6. pokreće i vodi prvostepeni poreskoprekršajni postupak i izriče kazne i zaštitne mere za poreske prekršaje ; 7. vodi drugostepeni poreskoprekršajni postupak i odlučuje o žalbama izjavljenim protiv rešenja donetih u poreskoprekršajnom postupku; 8. odlučuje o žalbama izjavljenim protiv rešenja donetih u poreskom postupku od strane organizacionih jedinica Poreske uprave; 9. odlučuje o žalbama izjavljenim protiv rešenja donetih u poreskom postupku od strane nadležnih organa jedinica lokalne samouprave; 10. stara se o primeni međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja ; 11. razvija jedinstveni poreski informacioni sistem ; 12. vodi poresko knjigovodstvo ; 13. planira i sprovodi obuku zaposlenih

Knjigovodstveni Biro Novi Sad